Algemene Voorwaarden @Color
Versie 01/06/2006

Voorwoord

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan welke gelden voor alle transacties welke u doet met @Color tenzij, zwart op wit, anders overeen gekomen.

Door middel van het aankliken van het desbetreffende artikel krijgt u de inhoud hiervan te zien.

Indien wenselijk kunt u de algemene voorwaarden downloaden. U kunt dit doen door in de rechter kolom op het PDF icoon te klikken of de link "download" in de regel Algemene Voorwaarden Download te selecteren.

Met Vriendelijke Groet,

Joost Kroon
@Color

Artikel 1: Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van @Color handelend onder de handelsnamen @Color, @Color Consultancy, @Color Colormanagement en @Color Design en op alle met @Color aangegane overeenkomsten.

1.2 De algemene voorwaarden gelden voor iedere dienst en overeenkomst tussen @Color en opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussende AanvullendeVoorwaardenen deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.4 Indien tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid is overeengekomen van de algemene voorwaarden van @Color, dan gelden deze voorwaarden tevens voor alle toekomstige opdrachten tussen partijen.

1.5 Alle door @Color gedane diensten zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat @Color een aan een aspirant-opdrachtgever toegezonden overeenkomst of aanvraag/offerte volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-opdrachtgever diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van @Color en/of het plaatsen van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 @Color is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking van kracht. Indien de opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, kan de opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen zijn bezwaren kenbaar maken. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht, tenzij @Color akkoord gaat met beŽindiging van de overeenkomst.

1.8 Degene die namens een rechtspersoon een overeenkomst met @Color wenst te sluiten, dient op verzoek van @Color zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

1.9 Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door @Color is ingestemd.

1.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen @Color en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.11 @Color is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever.

Artikel 2: Diensten en tot standkoming overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de aspirant-opdrachtgever tot het doen van een aanbod. @Color is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de aspirant-opdrachtgever geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een aanbod van de aspirant-opdrachtgever als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden: de aspirant-opdrachtgever precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; een offerte door de opdrachtgever is getekend en door @Color is ontvangen ingeval door @Color een op naam gestelde offerte is uitgebracht; de aspirant-opdrachtgever de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("offerteformulier") aan @Color via elektronische weg is verzonden en door @Color is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de opdrachtgever is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door @Color herroepen worden in geval de opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal @Color de opdrachtgever dit binnen zeven (7) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.5 Opdrachtgever en @Color komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van @Color gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. @Color garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en diensten volledig met de gegeven informatieetcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen inbeginse lgeen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Verplichtingen @Color

3.1 @Color zal zich inspannen om haar online diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te stellen en draaiend te houden. Indien de online diensten, door welke oorzaak dan ook, tijdelijk niet functioneren, dan zal @Color zich inspannen om haar online diensten weer zo snel mogelijk te laten functioneren.

3.2 Het is @Color toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien @Color door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal @Color op verzoek van de opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur ter beschikking stellen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen die de online diensten van @Color kunnen beschadigen en start geen processen of programma’s op de computers van @Color waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Internetgebruikers hindert of de diensten van @Color compromitteert.

4.2 Schade toegebracht aan @Color of derden, veroorzaakt door het handelen in strijd met een de opdrachtgever rustende verplichting kan op de opdrachtgever worden verhaald.

4.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de verbinding, diensten en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met nationale en internationale wetgeving, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

4.4 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever moet de opdrachtgever direct schriftelijk mededelen aan @Color. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die @Color als gevolg daarvan lijdt.

4.5 @Color behoudt zich het recht voor de aan de opdrachtgever verstrekte loginnaam en paswoord tot en gebruik van @Color online diensten buiten gebruik te stellen, wanneer de opdrachtgever handelt in strijd met zijn verplichtingen ingevolge art. 4.3 van deze algemene voorwaarden. Dit totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4.6 Indien de ernst van de schending van een verplichting ingevolge art. 4.3 dit rechtvaardigt, heeft @Color het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

4.7 Een account wordt toegekend aan een natuurlijke of een rechtspersoon. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien @Color merkt dat meerdere personen zich tegelijkertijd door middel van dezelfde loginnaam en hetzelfde password toegang tot de online diensten van @Color hebben verschaft, behoudt @Color zich het recht voor hier maatregelen tegen te treffen.

4.8 Behoudens het geval dat @Color hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 De opdrachtgever garandeert @Color, dat door de nakoming van de overeenkomst of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriŽle eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart @Color in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de wet of regelgeving geldend kunnen maken.

5.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 5.1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is @Color bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat @Color door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal @Color de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft @Color steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

5.4 De door @Color volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor @Color bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door @Color het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door @Color in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van art. 4.4. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 6: Eigendom productiemiddelen

6.1 Alle door @Color vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, micro- en macromontages en randapparatuur, blijven eigendom van @Color, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

6.2 @Color is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

6.3 @Color is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

6.4 Indien @Color en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door @Color zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat @Color instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

6.5 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft @Color de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

7.1 @Color zal de door de opdrachtgever in het kader van nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goede bewaarder.

7.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

7.3 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan @Color van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door @Color worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever @Color op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

7.4 De opdrachtgever verleent @Color pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met @Color worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit hoofde ook aan @Color verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.

8.2 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij @Color, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.3 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan @Color zullen alleen aan de opdrachtgever worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeen gekomen. Het is de opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van @Color:
a. te wijzigen of te bewerken;
b. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

8.2 De opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

8.3 De opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. de opdrachtgever zal @Color voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

9.1 @Color is niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van overmacht of schade als gevolg van onderhoud aan netwerken en systemen.

9.2 @Color is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van @Color. @Color is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

9.3 @Color is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de opdrachtgever in strijd met het in art. 4.3 gestelde. De opdrachtgever vrijwaart @Color tegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik door opdrachtgever van de systemen en verbindingen van @Color.

9.4 @Color is niet aansprakelijk voor schade van een opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de overeenkomst en algemene voorwaarden strijdig gebruik van de diensten van @Color.

9.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die @Color mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

9.6 De aansprakelijkheid van @Color uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

9.7 Voor door @Color geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. @Color vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

9.8 Indien @Color, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van @Color of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.10 De opdrachtgever is gehouden @Color te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen @Color mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever dienen te komen.

9.11 Het is mogelijk dat @Color op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. @Color is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10: Kosten en betalingen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van @Color zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

10.3 Voor de online diensten gelden de volgende manieren van betaling:
a. vooruitbetaling
b. Paypal

10.4 Voor de Onsite diensten geldt de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

10.5 Indien @Color door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.

10.6 @Color heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

10.7 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beÔnvloed.

10.8 @Color zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

10.9 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient de opdrachtgever de bezwaren binnen 1 week na de factuurdatum schriftelijk aan @Color kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever zijn bezwaren niet tijdig en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte kosten.

10.10 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

10.11 Vanaf dat moment is de opdrachtgever rente ad 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtgever, na ingebrekestelling, nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In welk geval de opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van 110 euro.

Artikel 11: Duur en einde van de overeenkomst

11.1 Als blijkt dat de opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de opdrachtgever nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, is @Color gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel, indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt, de vereenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het factuurbedrag verschuldigd.

11.2 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen worden beŽindigd. De opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Indien er tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 1 maand in acht te worden genomen. Bij opzegging met inachtneming van het vorenstaande zullen partijen nimmer zijn gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met @Color gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens @Color te voldoen, is @Color gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen @Color dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat @Color tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan @Color verder toekomende rechten.

12.2 Behoudens de gevallen genoemd in artikelen 4.7 en 10.2 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

12.3 In de volgende gevallen is @Color gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen: indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd, de opdrachtgever in sursťance van betaling verkeert of sursťance van betaling heeft aangevraagd, ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsanering is uitgesproken of is aangevraagd, de opdrachtgever onder curatele is gesteld of dat de opdrachtgever onder bewind is gesteld.

12.4 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij @Color ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die @Color vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Tekortkomingen van @Color in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

13.2 Tekortkomingen van @Color in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator en storingen in netwerken, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan @Color toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 14: Opleidingen, cursussen en trainingen

14.1 Voor zover de dienstverlening van @Color bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan @Color steeds vůůr aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij @Color gebruikelijke regels.

14.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar oordeel van @Color aanleiding geeft, is @Color gerechtigd, cursus of training te combineren met ťťn of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 15: @Color diensten (online & onsite)

15.1 @Color verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding colormanagement consultancy en/of implementatie danwel het ontwerpen van een website. De meeste diensten kunnen zowel via de website (online) als ter plaatsen (onsite) worden afgenomen. De keuze van de dienstverlening is voor rekening en risico van de opdrachtgever en @Color aanvaardt ter zake van keuze geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 16: Beheer van de online diensten

16.1 @Color is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door @Color te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten, zonder dat hierdoor recht ontstaat op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens @Color.

16.2 @Color is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure en in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens @Color ontstaat. @Color zal in een dergelijk geval de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen @Color en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen wijzen de Rechtbank Leeuwarden aan als bevoegde rechter.